Społeczeństwo ii rzeczypospolitej notatka

Pobierz

Geneza - główne problemy polskiej gospodarki u progu niepodległości:Społeczeństwo polskie i jego problemy.pdf Wyświetl Pobierz 70 KB: wersja 1 : 28 sie 2015, 11:13: Krzysztof Dusik: ć: Unia Europejska.ppt Wyświetl Pobierz 1694 KB: wersja 1 : 28 sie 2015, 11:14: Krzysztof Dusik: Ċ: Władza sądownicza w Rp.pdf Wyświetl Pobierz 56 KB: wersja 1 : 28 sie 2015, 11:14: Krzysztof Dusik: Ċ: Władza ustawodawcza .Społeczeństwo II Rzeczpospolitej.. Było to niewątpliwie nowe p.Wielcy hetmani - Historia i wiedza o społeczeństwie.. W czasie okupacji niemieckiej działał w Związku Walki Zbrojnej .- liczba ludności II Rzeczypospolitej wzrosła z 27 do 35 mln (szósty kraj w Europie) - aż 75% ludności mieszkało na wsi - struktura społeczna: 55% chłopów, 27% robotników, 11% drobnych przedsiębiorców, 5% inteligencjiSpołeczeństwo II Rzeczpospolitej.. Sytuacja demograficzna odrodzonej Polski a. liczba ludności - po odzyskaniu niepodległości - 27 mln - w 1939 r. - 35 mln b. stosunkowo niski poziom urbanizacji - Warszawa liczyła ponad 1 mln mieszkańców - 6 miast przekraczało 100 tys. mieszkańców 2.6.. Odrodzone paostwo polskie odziedziczyło po zaborcach nierównomierny rozwój gospodarczy spowodowany różną polityką gospodarczą paostw zaborczych.II RP była państwem wielonarodowościowym.. Polska Rzeczpospolita była państwem odbudowywanym po stu dwudziestu trzech latach nieistnienia..

Download Społeczeństwo II RP - notatka PDF.

Mimo reform i ogromnych inwestycji niektórych problemów nie udało się rozwiązać.. Temat 6.. WIELKA SMUTA - kryzys w Państwie Moskiewskim po śmierci Iwana IV Groźnego - okres głodu, walk bojarów .Społeczeństwo II RP - Odkryj karty.. Polska Rzeczpospolita była państwem odbudowywanym po stu dwudziestu trzech latach nieistnienia.. Przemiany struktury społeczeństwa polskiego po 1989 rokuSpołeczeństwo II Rzeczypospolitej pod względem narodowościowym i wyznaniowym.. Sytuacja demograficzna odrodzonej Polski.. Polacy stanowili 66% społeczeństwa, Ukraińcy 14%, a Żydzi 10%, co świadczy, że nie zmienił się status narodowościowy kraju.5.. b. stosunkowo niski poziom urbanizacji - Warszawa liczyła ponad 1 mln mieszkańców - 6 miast przekraczało 100 tys. mieszkańców.. Według spisu powszechnego z 1921 r. ludność Polski liczyła ponad 27 milionów osób Każdy z nich miał inny system prawny, gospodarczy, a także inne doświadczenia historyczne, inny system wartości, inną mentalność.Sytuacja społeczeństwa polskiego w przededniu wybuchu II wojny światowej Ludność Polski wzrosła z 27,2 mln w 1921 roku do 35,1 mln w 1939 roku.. W obrębie państwa znaleźli się Ukraińcy i Białorusini, a po włączeniu Wileńszczyzny do Polski, także Litwini.W Polsce mieszkali także Żydzi i Niemcy..

Społeczeństwo i gospodarka II RP: Gospodarka II RP - notatka roz.

Notatka uzupełniająca lekcję online: Zygmunt III Waza ( 1587) zapoczątkował dynastię Wazów w Polsce (panującą do 1668 r.) 3.. Lekcja powtórzeniowa: II Rzeczypospolita - zestawienie ; Jest to zestawienie dat, postaci, pojęć, skrótów oraz wymagania wobec ucznia zaczerpnięte z podstawy propramowej.Społeczeństwo II Rzeczypospolitej.. a. liczba ludności - po odzyskaniu niepodległości - 27 mln - w 1939 r. - 35 mln.. Mniejszości narodowe w Polsce .II Rzeczpospolita powstawała na obszarach w znacznej części zniszczonych, w warunkach wojny trwającej dłużej niż w innych państwach europejskich.. Społeczeństwo II RP.. Przeczytaj z podręcznika rozdział Japońska ekspansja s. grudnia 1922 r. - sprawowanie urzędu prezydenta II RP przez Gabriela Narutowicza 20 grudnia 1922 r. - wybór Stanisława Wojciechowskiego na prezydenta II RP; złożył urząd po przewrocie majowym w 1926 r. 1924 r. - reforma walutowa Władysława Grabskiego październik 1924 r.spisu powszechnego z 1921 roku II RP liczyła 27 mln osób, z czego Polacy stanowili ok. 69% ludności.. Struktura społeczna Polski przed i po 1945 roku.. Polskie osiągnięcia w dziedzinach nauki, literatury, sztuki i sportu..

Było to niewątpliwie nowe państwo, które miało nowe granice i społeczeństwo ukształtowane w trzech zaborach.

1) II RP była państwem: a) Uprzemysłowionym b) Rolniczym 2) Większość mieszkańców II RP mieszkała: a) W miastach b) Na wsi 3) Analfabeta to człowiek: a) Który nie ukończył żadnej szkoły b) Nie mający zawodu c) Nie potrafiący pisać i czytać 4) Najmniejsza grupa ludzi mieszkających na wsi .Wojewodowie wileńscy Wojewodowie województwa wileńskiego Wielkiego Księstwa Litewskiego I Rzeczypospolitej.. W ponadtrzydziestoprocentowej grupie mniejszości narodowych najliczniejsi byli: Ukraińcy, Żydzi, Białorusini, Niemcy.. Z ogólnie nakreślonej wyżej sytuacji wynika jasno , że II Rzeczpospolita skupiająca na swoim terenie dużą liczbę mniejszości narodowych, które często zróżnicowane były w obrębie własnych społeczności, musiała sprostać wielu tarciom i napięciom jakie w takiej sytuacji powstawały na .II RP była państwem wielonarodowościowym.. Rzeczpospolita była także państwem wielonarodowym i wielowyznaniowym, co mogło rodzić konflikty narodowościowe i religijne.. Odrodzona Rzeczpospolita była słaba z powodu zniszczeń wojennych i pozostałości po zaborach.. Wielcy hetmani.. b) rokosz - zbrojny bunt szlachty przeciwko królowi; rokosze wybuchały, gdy król próbował przeprowadzić reformy (a .Struktura społeczeństwa polskiego - Podziały społeczne.. Polacy stanowili 69,2%, Ukraińcy - 14%, Żydzi - 7,8%, Białorusini - 3,9%, Niemcy - 3,8%, reszta - 1,3%.Społeczeństwo II Rzeczpospolitej..

W związku z tym wschodnia granica Polski miała przebiegać na linii Bugu, ponieważ tylko na tym obszarze zamieszkiwało społeczeństwo w większości polskiego pochodzenia.II Rzeczpospolita, to kraj, który istniał na mapie Europy przez niecałe 21 lat, od 1918 do 1939 roku.

Najliczniejszą mniejszość stanowili Ukraińcy, których na obszarze Polski zamieszkiwało ok. 3,8 mln i była to ludność głównie wiejska.Temat 5.. Polska w przededniu wojny: Temat 8.. Wielki kryzys w Polsce.. Nauka i kultura międzywojennej Polski: Temat 7. została wyłączona.. TEMAT: Japońska ekspansja.. W II RP był m.in. szefem gabinetu w pierwszym rządzie Józefa Piłsudskiego, ministrem spraw wewnętrznych, długoletnim wojewodą wołyńskim i łódzkim, czołowym zwolennikiem porozumienia polsko-ukraińskiego.. Na konferencji pokojowej w Wersalu przyjęto zasadę, że należy tworzyć państwa jednolite pod względem etnicznym.. II Rzeczpospolita powstała z trzech nierównomiernie rozwijających się zaborów.Gospodarka II Rzeczypospolitej.. Osiągnięcia gospodarcze II RP.. Problemy wewnętrzne Rzeczypospolitej: a) liberum veto i upadek szlacheckiego parlamentaryzmu: str. 110 [1. : "Skarbiec był pusty [.]. blokując reformy państwa", Ø Władysław Siciński - poseł, który po raz pierwszy zerwał sejm poprzez liberum veto,.. Trudno jednak określić dokładne dane procentowe.Społeczeństwo II Rzeczypospolitej.. Sytuacja gospodarcza paostwa polskiego po odzyskaniu niepodległości..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt