Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia z upośledzeniem w stopniu lekkim

Pobierz

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Niesłyszący Słabo słyszący Słabo widzący Upośledzenie umysłowe w st. lekkim Upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym/ znacznymWielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia Zespół (który tworzą odpowiednio nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści, prowadzący zajęcia z dzieckiem/uczniem), co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka, uwzględniając ocenęOcena opisowa dla ucznia z umiarkowanym upośledzeniem umysłowym.. Osoby z upośledzeniem w stopniu lekkim są jak najbardziej zdolne do samodzielnego życia, mogą podjąć pracę zawodową.W tym celu przeprowadzane są: diagnoza różnicowa, zwana nozologiczną, oraz wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia, zwana też funkcjonalną.. Co .. o potrzebie .Zakładka dotyczy rewalidacji w szkole masowej, specjalnej, w przedszkolu, w gabinetach pedagogiczno-psychologicznych, na zajęciach wyrównawczych, kompensacyjnych, indywidualnych, grupowych autystycznych dzieci, dzieci z zaburzeniami pokrewnymi oraz dzieci z lekką i głębszą niepełnosprawnością intelektualną.. Co rozwijamy?. .INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNY DLA UCZNIA UPOŚLEDZONEGO UMYSŁOWO W STOPNIU LEKKIM EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Opracowanie Bożena Paleń WSTĘP Indywidualny program jest planem działań wspierających ucznia w realizowaniu zadań edukacyjnych..

Pierwszy stopień to upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim.

w wyniku wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.. Aktualne rozporządzenia, jak i poprzednie, nie precyzują formy wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia: karta, zeszyt, arkusz.Nr 67, poz. 753) oraz z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach).. Data urodzenia x.xx.1996 r. .. PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIAWIELOSPECJALISTYCZNA OCENA POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA - diagnoza na użytek konstruowania indywidualnych programów edukacyjnoterapeutycznych Podstawą do opracowania IPET są informacje zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wynik wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, zwanej inaczej .WOPFU jest nierozerwalnie związane z IPET-em (O którym pisałam wcześniej TUTAJ).To połączenie wynika z tego, że bez WOPFU nie możemy stworzyć IPET-u.Musimy w pierwszej kolejności przystąpić do wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka na co wskazuje ustawa: "Zespół opracowuje program (IPET) po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia .przyjąć, że efekty edukacyjne ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim nie zależą wyłącznie od jego ogólnego poziomu intelektualnego, ale także od zainteresowań, motywacji, jak również ujawnianych niekiedy zdolności w jakiejś dziedzinie.Upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim a funkcjonowanie w klasie..

Źródło informacji Rozpoznanie Potrzeby ucznia 1.

Jednym z pierwszych etapów oceny poziomu funkcjonowania ucznia jestWSTĘPNA WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA: Mocne strony ucznia: • stan fizykalny bez zmian • posiada predyspozycje do wykonywania ćwiczeń sprawnościowych o wyższym stopniu trudności • lepiej radzi sobie w zakresie zadań wymagających umiejętności praktycznego rozwiązywania problemuPODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA (na podstawie diagnoz cząstkowych) Obszar funkcjonowania Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze Mocne strony Słabe strony Ogólna sprawność fizyczna ucznia (motoryka duża) Sprawność rąk ucznia (motoryka mała) ZmysłyW nowej formule organizacji kształcenia specjalnego modyfikacji uległa obowiązkowa wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia, dla którego opracowano IPET.. Diagnozę różnicową przeprowadzają zespoły orzekające w poradniach psychologiczno-pedagogicznych lub innych instytucjach mających moc orzekania.To właśnie rola wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia - przełożyć aktualną wiedzę na zapisy w realizowanym (przygotowywanym) indywidualnym programie..

ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA Imię i nazwisko ucznia Paulina M.

Wymagania edukacyjne to przewidywane przez nauczyciela osiągnięcia ucznia w zakresie wiadomości, umiejętności i postaw.Danuta Turłaj • IPET dla dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim - przedszkole • 4 Zmysły (wzrok, słuch, czucie, węch, równowaga) i integracja sensoryczna Mocne strony dziecka: Zmysły wzroku, słuchu, węchu i smaku funkcjonują prawidłowo.. IQ wynosi wtedy 55-69 w skali Wechslera.. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia z uwzględnieniem oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej I WOPFU Przeprowadzone badanie psychologiczne wykazało zaniżone wyniki ze względu na silne lęki występujące u Marty.. 9.Cele: zapoznanie z różnymi sposobami komunikowania się ludzi między sobą,kształtowanie postawy otwartości wobec cudzoziemców i zrozumienia dla ich trudności z komunikacją,zaprezentowanie różnorodności językowej świata,podkreślenie znaczenia komunikacji niewerbalnej Pomoce: postać chłopca, makieta domu, mapa polityczna świata, nagrania różnych języków, próbki napisów w .Indywidualny program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim obejmujący II etap kształcenia; IPET - autystyczny uczeń; Wychowanie fizyczne, dostosowanie potrzeb, symptomy, zakres trudności; Arkusz pomocniczy do wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia; IPET - przykładowy wzór Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną rozwijają się w różny sposób, ale najczęściej nie mają problemu z socjalizacją, chyba że wynika to z cech charakteru, które także u innych dzieci są różne.Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią .Zespół nauczycieli i specjalistów pracujących z dzieckiem, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje bowiem okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności programu oraz, w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu.Zarówno wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia jak i ewentualnej modyfikacji IPET dokonuje się - w zależności od potrzeb - we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną, a także - za zgodą i rodziców ucznia - z innymi podmiotami.osobom z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim..

Nauczyciel dokonuje okresowo (przynajmniej dwa razy do roku) wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.b)W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym ocena zachowania jest oceną opisową.

Więcej dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną na .Stopnie upośledzenia umysłowego i ich objawy.. Nie zauważono żadnych odchyleń od normy.. Wpływają on na trudności w zadaniach wymagających myślenia i przywoływania wiedzy.Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia powinna być dokonywana na danym etapie edukacyjnym, nie rzadziej niż raz w roku, przez nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem, zgodnie z "Podstawa programową…"z dnia 23 XII 2008 r., jak również zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 18 I 2005 w sprawie warunków .ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA Strona 7 z 9 włożony w wykonywanie zadania, przyrost wiedzy i umiejętności, umiejętność pracy w zespole, samodzielność w wykonywaniu zadań, stosunek do obowiązków szkolnych, stopień przygotowania - odrabianie prac domowych, ocena z języka polskiego oraz z zachowania dokonywanaLiliana Kwas • IPET dla uczennicy z upośledzeniem w stopniu lekkim w gimnazjum ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt