Program zajęć rozwijających zainteresowania artystyczne

Pobierz

Niestety, to tylko słowa.. Program został opracowany z myślą o uczniach, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania humanistyczne, pragną poszerzać wiedzę o kulturze i doskonalić sprawność komunikowania.. Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia I .- Rozwijanie zmysłu estetycznego, wrażliwości i spostrzegawczości - Kształtowanie umiejętności wyrażenia swoich emocjonalnych przeżyć za pomocą środków artystycznych - Rozwijanie indywidualnych zdolności twórczych - Przygotowanie do uczestnictwa w życiu kulturalnym - Rozwijanie motywacji do podejmowania aktywności twórczejProgram pracy kółka plastycznego "Młody Plastyk" Opracowała Krystyna Michalak Spis treści: 1. .. • bieżącej obserwacji dzieci pod względem aktywności podczas zajęć, ich zainteresowania tematyką zajęć, samodzielności, umiejętności pracy w grupie .. Stanisław Popek " Twórczość artystyczna w wychowaniu .AUTORSKI PROGRAM ZAJEC ARTYSTYCZNYCH : muzyczno - plastycznych Ilość jednostek lekcyjnych tygodniowo - 1 godzina Program zajęć adresowany jest przede wszystkim do szerokiej grupy uczniów, którzy okazują zainteresowanie słuchaniem muzyki najczęściej .. 20.Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień muzycznych i plastycznych.1 PROGRAM ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW WYBITNIE UZDOLNIONYCH PRZYRODNICZO I MATEMATYCZNIE W KLASIE DRUGIEJ W ROKU SZKOL..

Tematyka zajęć artystycznych V.

Formy i metody pracy IV.. Chcemy poprzez przygotowany program rozwijać zainteresowania dzieci, ich wyobraźnię, talenty.. W trakcie realizacji tego programu uczestnicy będą pracować nad rozwijaniem umiejętności rozumowania matematycznego.techniczne, artystyczne).. Techniki plastyczne 7.. Pomiar osiągnięć 9.. Oprócz zajęć tematycznych na dzieci czeka szereg gier i zabaw integracyjnych, motywacyjnych, sportowych.. Liczba godzin do zrealizowania: 60 godz.. Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu w wymiarze 1 godziny dydaktycznej.. U nas nie ma czasu na nudę.. Treści kształcenia oraz cele operacyjne 4.. WPROWADZENIE.. Tematyka zajęć ma charakter otwarty, możnaNaszym największym atutem jest bardzo bogaty program obozów.. 1 Program zajęć Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia zajęcia artystyczne kl. IV - VI Prowadząca zajęcia: I.. Prowadzone będą nieodpłatnie.. Materiały i środki dydaktyczne 8.. Metody pracy 5.. Podczas zajęć rozwijamy umiejętność logicznego myślenia poprzez różnego rodzaju zadania i gry matematyczne.. Staramy się podejść do każdego dziecka .określone informacje - mocne strony, zainteresowania, informacja o tym, czego dana osoba chce się nauczyć (podpowiedź dla nauczyciela - załącznik 3)..

Ogólna charakterystyka programu II.

2 Wstęp Edukacja kreatywna staje się naczelnym zadaniem nauczyciela we współczesnym świecie, który ceni kreatywność jednostki.". Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim.. Dzielimy się spostrzeżeniami i pomysłami.Rozwijanie procesów myślowych dzieci i młodzieży w toku zajęć edukacyjnych 26.01.2021 - Jak pracować z dzieckiem/uczniem z afazją?. Program realizowany będzie w trakcie zajęć zintegrowanych w ciągu dnia pobytu dziecka w przedszkolu.Zajęcia świetlicowe ćwiczą logiczne myślenie, wypowiadanie się, rozwijają fantazję i wyobraźnię twórczą oraz zainteresowania.. EFEKTY PRACY: 1.. Wstęp 2.. Został opracowany w celu wprowadzenia działań umożliwiających szybszy rozwój ucznia zdolnego, wykazującego różnorodne zainteresowania.zmianami.. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych komputerowoJak pokazuje praktyka kształcenie rozwijanie umiejętności artystycznych stanowi podstawę rozwoju twórczości dziecięcej.. Każdy człowiek jest na swój sposób artystą.". Program zajęć koła plastycznego ZABAWY TWÓRCZE jest zgodny z Podstawą programową kształcenia ogólnego.. Program zajęć plastycznych przeznaczony jest do prowadzenia świadomie zaplanowanego procesu, którego celem jest:Program zawiera cele, treści, metody i formy pracy które są zgodne z Podstawą Programową wychowania przedszkolnego z dnia 23 grudnia 2008 r. i w spójny sposób uzupełniają ją..

Ewaluacja programu 11.

A. Zejer,,Kreatywność, wiedza, rozwój uczniów/uczennic z SP w Jedwabnem oraz SP w Nadborach.. H. Read Program pozalekcyjnych zajęć koła plastycznego w edukacji wczesnoszkolnej dla uczniów klas I-III "Mały artysta" opracowanie: mgr Dorota Szendlermajer-Grudzińska nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkół w Lipianach Spis treści I Wstęp.s.3 II Założenia ogólne.s.4 III Cele programu.s.6-ogólne .Zaplanowane w programie działania mają w jak największym stopniu zaspokoić potrzeby psychofizyczne wychowanków, rozwijać indywidualne zdolności, zainteresowania, umożliwić osiągnięcie sukcesu na miarę możliwości dziecka.. Anna Stypińska.. Cele działania świetlicy szkolnej Respektowanie norm i zasad.Rozwijanie kreatywności, zdolności aktorskich, plastycznych i muzycznych.. Ankieta .Program "Mały czytelnik" obejmuje uczniów klas 0 - II, którzy uczą się w innym budynku z powodu trudnych warunków lokalowych w Szkole Podstawowej w Perlejewie.. Cele edukacyjne 3.. Rozbudzanie zainteresowania sztuka, plastyką, odkrywanie w sobie naturalnych predyspozycji i uzdolnień skłania dziecko do samodzielnej twórczości i działania.zajęć lekcyjnych..

Tematyka zajęć 10.

Programy zajęć cechują się elastycznością i mogą być z łatwością dopasowywane do Państwa .. Program będzie realizowany w ramach zajęć świetlicowych, lekcji bibliotecznych i spotkań z rodzicami od października do czerwca w roku szkolnym 2004/2005.Autorski program zajęć pozalekcyjnych koła plastycznego "Kolorowa świetlica" dla uczniów szkoły podstawowej.. Program jest przeznaczony do realizacji w ramach zajęć pozalekcyjnych, które odbywają sięSama lubię rysować, malować, więc postanowiłam skonstruować plan zajęć dodatkowych, w którym grupa dzieci będzie mogła rozwijać swoje uzdolnienia i zainteresowania.. 2012/2013 Prowadząca: Małgorzata Górka Tygodniowy wymiar godzin: 2 godz.. Eliminowanie nieśmiałości.. Jana Pawła II w Bolszewie Bożena Reszke Bolszewo 2009 Spis treści I. Analizowanie opinii i orzeczeń wydanych przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Kolbuszowej oraz zastosowanie indywidualnych kryteriów z opinii w ocenianiu uczniów.. Formy realizacji 6.. Celem programu jest wzbogacenie wszechstronnego rozwoju uczniów poprzez bogactwo oddziaływań artystycznych.Proponowany program ma na celu: 1.Rozwijanie zainteresowa ń i uzdolnie ń artystycznych: aktorskich, muzycznych, tanecznych plastycznych w zakresie: • Doskonalenie wymowy pod wzgl ędem wyrazisto ści, barwy i siły głosu • Ćwiczenie pami ęci • Wzbogacanie sposobów własnej ekspresjiCYKL ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH KREATYWNOŚĆ .. artystycznych, .. ORGANIZACJA ZAJĘĆ Realizując program uwzględniłam współpracę: z wychowawcami klas, jako źródło wiedzy o uczniach danej klasy, z wychowawcą i wychowankami z Zakładu Poprawczego w Głogowie, którzy wspólnie z uczniami ZPSW w Głogowie będą brać udział w wybranych .Program nauczania zajęć artystycznych w Samorządowym Gimnazjum im.. 2.Szczegółowe cele nauczania zajęć rozwijających kreatywność to: kształtowanie zainteresowań i ujawnianie zdolności, w szczególności zdolności plastycznych, technicznych i muzycznych, rozwijanie wyobraźni artystycznej, uwrażliwianie na piękno otaczającego świata, rozwijanie motywacji do działania,Szkolny program rozwijający zainteresowania i uzdolnienia skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im.. Rzeczywistość ma się do nich… wprost przeciwnie.Organizowanie zajęć rozwijających zdolności i zainteresowania wynika ze współczesnych teorii indywidualistycznych, akcentujących dążenie do samorozwoju, samodzielności poznawczej i emocjonalnej, kreatywności i doskonałości.. Program realizowany będzie w roku szkolnym 2015/2016.. Wstęp Chcąc kształtować wrażliwość na piękno, rozwijać smak estetyczny, należy przygotować dziecko w tym kierunku już od wczesnego dzieciństwa.. Informacje na domkach mogą być napisane albo metaforycznie narysowane.Koło matematyczne prowadzone jest dla uczniów klas II a i b. Celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań i zdolności w zakresie edukacji matematycznej.. Cel zajęć artystycznych Cele główne Cele szczegółowe Cele wychowawcze III.. Dzieci zdolne chętnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych i rozwijają własne zdolności.. Rozwijanie umiejętności współpracy w zespole oraz odpowiedzialności za pracę zbiorową..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt