Wzór sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Pobierz

Okres trwania stażu: 2 lata 9 m-cy (od 1 września 2019 r. do 31 maja 2022 r.)Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. Wrzesień 2019 Cały okres stażu Maj 2022 Wniosek o rozpoczęcie stażu.. Imię i nazwisko: Beata 6.. Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2018 r. Data zakończenia stażu: 31 maja 2021 r. Umiejętność wykorzystywania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. - czyli do 20 września 2.. W 1999 roku rozpoczęłam pracę w Szkole Podstawowej Nr 9 w Łomży.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego mgr Szymon Stokłosa nauczyciel: matematyki, informatyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych wychowania fizycznego Targowisko, 10 czerwca 2016 r.sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego - moniki boskovic ubiegajĄcego siĘ o stopieŃ nauczyciela dyplomowanego Wprowadzenie Z dniem 1 września 2008 roku rozpoczęłam staż na stopień nauczyciela dyplomowanego, poprzedzony uzyskaniem stopnia nauczyciela mianowanego w lipcu 2006 r.z zapytaniem o przyczynę niezłożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, z zapytaniem o termin złożenia wniosku przez nauczyciela o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego z uwagi na wynikający z art. 9d ust..

Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

W terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego za okres odbywanego stażu, uwzględniając uzyskane efekty jego realizacji tak dla nauczyciela, jak i szkoły.. Wstęp.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego odbywającego staż na stopień nauczyciela mianowanego za okres od września 2018 r. do stycznia 2019 r. Plan rozwoju zawodowego realizowałam systematycznie i .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy.. BiałystokPlan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. Nazwa szkoły Szkoła Podstawowa.. Z dniem 1 września 2017 roku rozpoczęłam staż na stopień nauczyciela dyplomowanego.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.. Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany projekt planu rozwoju zawodowego załączająDokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.. W tym dokumencie nauczyciel powinien odnieść się do każdego zadania ujętego w planie, podając, np. nazwę zadania, formy jego realizacji, terminy, uwagi o przebiegu zadania, wnioski oraz uzyskane wymierne efekty.Oto moja propozycja sprawozdaniu z niektórych, najczęściej podejmowanych działań przez nauczycieli..

Sprawozdanie z realizacji planu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego Wiktoria Stacho ...

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego (2020-08-11) Zamieszczam sprawozdanie w formie tabeli z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego, edukacja wczesnoszkolna.. Na sprawozdaniu umieszcza się datę jego wpływu.Plan rozwoju zawodowego R.(Rozporządzenie z 1 XII 2004, z późn.. Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły projekt planu rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.. Numer 162 - Marzec 2021 r. TEMAT NUMERU Dokumentacja kadrowo-płacowa - 8 błędów, których warto unikaćSprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianownego 1 2,0 (2020-12-11)uzyskania stopni awansu zawodowego, składam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w roku szkolnym 2018/2019.. Jestem nauczycielem matematyki i informatyki.. 5 "Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu".fragment sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego .. 10 ustawy z dnia 26Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Magdalena Golan Nazwa i adres szkoły: Zespół Szkół im..

W roku 2016 uzyskałam stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Plan rozwoju zawodowego.. Wzór sprawozdania nauczycieli bloku przedmiotów humanistycznych z efektów kształcenia uczniów klas IV-VI.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Małgorzata Foks Placówka oświatowa: Przedszkole Publiczne nr 6 "Iskierka" w Bieniewicach Dyrektor przedszkola: mgr Elżbieta Flisek Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2017 r.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: Krzysztof Święs Nazwa szkoły: Gimnazjum w Ptaszkowej Adres szkoły: Ptaszkowa 406, 33-333 Ptaszkowa Przedmiot: Informatyka, zajęcia techniczne Stopień awansu zawodowego: Nauczyciel mianowany Data rozpoczęcia stażu: 01 września 2014 r.sprawozdanie roczne (2019/ 2020) z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegajĄcego siĘ o awans na stopieŃ nauczyciela dyplomowanego 1.. 1.Numer 165 - Czerwiec 2021 r. TEMAT NUMERU Średnia urlopowa za wakacje 2021 w pytaniach i odpowiedziach.. Zadanie 1.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego Aleksandra Kłos-Staszewska..

W maju 2018 roku rozpoczęłam pisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju na nauczyciela dyplomowanego.

Imię i nazwisko KatarzynaLangenfeld.. Numer 163 - Kwiecień 2021 r. TEMAT NUMERU Jak opracować kryteria doboru do zwalniania — 8 wskazówek dla dyrektora.. Sprawozdanie stanowi podsumowanie realizacji zadań założonych w planie rozwoju zawodowego.. mgr Jolanta Piosik .. Jana Pawła II w Mochach .. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.. Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie Opiekun stażu: mgr Katarzyna Kuśnierz Dyrektor szkoły: mgr inż. Dorota JasztalPlan rozwoju zawodowego (2021-02-22) Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego - nauczyciel wychowania przedszkolnego.. na stopień nauczyciela dyplomowanego .. Przedmiot Edukacja wczesnoszkolna.. Szkoła Podstawowa Nr 9 w Łomży.. Sprawozdanie z realizacji planu.. 1c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w .Co prawda forma sprawozdania jest dowolna, ale wskazane jest, aby była zbieżna z formą planu rozwoju zawodowego, zatwierdzonego przez dyrektora (na początku stażu).. Przeprowadzenie analizy własnej pracy.- kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora, - kopię oceny dorobku zawodowego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora, -kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora Jana Pawła II w Mochach .. Zapoznając się z bieżącymi aktami prawnymi regulującymi procedury awansu w sposób najlepszy przygotowałam Plan Rozwoju Zawodowego, znałam niezbędne działania wymagane do awansu.Wzór 38. nauczany przedmiot: język polski .. Wstęp.. Jestem nauczycielką kształcenia zintegrowanego z 14-letnim stażem pracy pedagogicznej.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowegoKolejny zapis dotyczący sprawozdania odnajdziemy w cytowanym już wyżej rozporządzeniu MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli , gdzie w § 4.. Plan Rozoju Zawodowego (2021-02-14) PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.4.opracowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju.. 8 Karty obowiązek dyrektora, że dyrektor szkoły corocznie, w arkuszu organizacyjnym szkoły podaje liczbę nauczycieli, w podziale na stopnie awansu zawodowego, przystępujących do postępowań .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego .. Jana III Sobieskiego w Brzeznej.. § 8 ust.2 pkt.1.. Został on opracowany w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli na podstawie art. 9g ust..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt