Postęp techniczny a zagrożenia współczesnej cywilizacji

Pobierz

Jednak, jak zawsze, człowiek, dumny ze swoich dotychczasowych osiągnięć, napotyka na problemy, którym trudno mu sprostać.. o nowoczesnym świecie techniki.. Innym rodzajem niebezpieczeństwa jest zagrożenie, jakie niesie świat wirtualny np. niebezpieczne gry komputerowe.Postęp techniczny a zagrożenia współczesnej cywilizacji.. Zagrożenia, z którymi mogę się spotkać w moim środowisku to m.in. zanieczyszczenie wody i powietrza, które powodują przemysł oraz zagrożenia wynikające z używania internetu np. hakerstwo.. Człowiek wywołuj wojny i konflikty, zabija drugiego człowieka zamiast pomóc mu.. Jest wynikiem pojawienia się lepszych sposobów na gospodarowanie zasobami, które aktualnie są użytkowane.25.06.2020 Prace wyślij na adres Przeczytaj z podręcznika tekst dotyczący postępu technicznego i związanych z nim zagrożeń ~str.. Ludzie .. Nowoczesne urządzenia techniczne i wynalzaki nie tylko ułatwiają nam życie, ale także mogą być źródłem wielu zagrożeń.. Wiele słyszy się też o tzw. chorobach cywilizacyjnych, które pojawiły się masowo w ostatnich czasach.. ZADANIE: Wymień 3 przykłady zagrożeń cywilizacyjnych.. 04.06.2020 Temat: Drony - urządzenia o nieograniczonych mozliwościach.. Nowoczesne urządzenia techniczne i wynalazki nie tylko ułatwiają nam życie, lecz także mogą być źródłem wielu zagrożeń.. WSTĘP Wiecie już, że w każdej dziedzinie nauki możemy zaobserwować ogromny postęp techniczny..

Temat: Postęp techniczny a zagrożenia współczesnej cywilizacji.

Dotyczy wszystkich bieżąco użytkowanych, rzeczowych i osobowych czynników produkcji.. Terminy lekcji: 6a - 14.04 6b -14.04 Zanotuj w zeszycie temat lekcji.. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu były to nieliczne przypadki, a teraz przybierają postać epidemii.21'54 05.10.19 "Wojna cywilizacji".. Dokonania pracy ucznia, proszę udokumentować w formie zdjęcia, po czym proszę przesłaćPostęp techniczny egzogeniczny ma miejsce gdy wzrost produkcji następuje bez zwiększenia zużycia zasobów w procesie produkcyjnym.. Wykonaj ćwiczenie 4, str.63.. Są one następstwem niedoskonałości urządzeń technicznych, błędów człowieka, naruszaniem przez niego równowagi biologicznej, a także celowego działania na szkodę innych.. Nowoczesne urzQ- dzenia techniczne i wynalazki nie tylko ulatwiajQ nam Žycie, lecz takŽe mogq byé iródlem wielu zagroŽeó.. Ten rodzaj odpadów nazywa się elektrośmieciami.. Elektrośmieci to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.Widać więc, że nadmierny rozwój techniki i cywilizacji wcale nie jest korzystny, może wręcz doprowadzić do obłędu.. Podoba się?. Katastrofy budowlane, komunikacyjne, awarie w zakładach przemysłowych są bardzo groźne dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt i mają ogromny wpływ na środowisko.Postęp techniczny a zagrożenia współczesnej cywilizacji..

Żyjemy w czasach ogromnego postępu technicznego.

Tak NieCWICZENIE 5 Przedstaw przyklady osiqgniçé technicznych, dziçki którym czlowiekowi Žyje siç latwiej, 63 Postçp techniczny a ZagroŽenia wspólczesnej cywllizacji Žyjemy w czasach ogromnego postçpu tech nictnego.. Nowoczesne dzenva techniczne i wynalazki nie tylko ulatWiaj4 nam Ocie, lecz takik' mogq byé iródlem wielu zagrožeñ.Temat: Postęp techniczny a zagrożenia współczesnej cywilizacji.. Nieustanny rozwój technologii powoduje zanieczyszczenie środowiska, zagrożenie zdrowia, a także wojny i terroryzm.. Na tej lekcji nauczymy się : charakteryzować współczesne zagrożenia cywilizacji spowodowane postępem technicznym, wymieniać przykłady współczesnych zagrożeń, przedstawiać przykłady osiągnięć technicznych, dzięki któremu człowiekowi żyje się lepiej.Temat: Postęp techniczny a a zagrożenia współczesnej cywilizacji.. Zbyt szybko pędzące samochody, kierowcy pod wpływem alkoholu.. Praca domowa Zapisz do zeszytu temat lekcji wraz z datą oraz wykonaj w zeszycie ćwiczenie 4 i 5.. 1.Zapoznaj się z informacjami w podręczniku na str. 62.. Zachęcam również do obejrzenia krótkich filmów ilustrujących powyższe zagadnienia:a nawet cywilizacji post ęp technologiczny niesie za sob ą niekorzystne konsekwencje oraz zagro żenia [10, 12].. Żyjemy w czasach ogromnego postępu technicznego.. W jej ostatnich dniach szczególnie uaktywniło się jedno z mniejszych ugrupowań, które próbuje przekonać do siebie konserwatywny elektorat rządzącego Prawa i Sprawiedliwości.Największe zagrożenia i problemy współczesnego Świata Problemy współczesnego świata Współczesny świat to świat wielkiego postępu, przemian naszej cywilizacji i nowego stylu życia..

Postęp techniczny-proces zmian rozwojowych technikiwyrażający się przez.

Człowiek wywołuj wojny i konflikty, zabija drugiego człowieka zamiast pomóc mu.. ò ï a następnie wykonaj ćwiczenie i ñ str. ò ï w podręczniku.Nowoczesne urządzenia techniczne i wynalazki nie tylko ułatwiają nam życie, lecz mogą być źródłem wielu zagrożeń.. Wprowadzenie.. Postęp techniczny, który ma ludziom ułatwić życie niesie ze sobą choroby, z którymi medycyna sobie nie radzi.. Człowiek, jako użytkownik Internetu, doświadcza utraty bezpieczeństwa prywatności (przechwytywane dane mogą zostać użyte w niepożądany przez użytkownika sposób).. wprowadzenie do procesu produkcji nowych, udoskonalonych maszyn,urządzeń,narzędzii nowych technologii oraz przez.. Zagrożenia cywilizacyjne, a więc związane z działalnością człowieka.. Wysoka zabudowa miejska wpływa negatywnie na stosunki wietrzne.. Temat aborcji w kampanii wyborczej (PR24) Kampania wyborcza w Polsce zbliża się do końca.. Tej pracy nie odsyłaj!Postçp techniczny a zagroženia wspólczesnej cywilizacji Žyjemy w czasach ogromnego postçpu technicznego.. Przyczyniło się do tego wiele odkryć i wynalazków.Postęp techniczny, który ma ludziom ułatwić życie niesie ze sobą choroby, z którymi medycyna sobie nie radzi..

Niestety, nie zawsze wychodzi nam to na dobre.Temat: Postęp techniczny a zagrożenia współczesnej cywilizacji.

Katastrofy budowlane, komunikacyjne, awarie w zakładachNiestety postęp w technice wiąże się również z licznymi zagrożeniami.. Przeczytaj tekst z podręcznika, str. 63.. 2.Wykonaj w zeszycie zad.. W zeszycie zapisz temat oraz zadanie.. Wykonaj krótką notatkę.. Jednym z poważniejszych problemów jest też uzależnienie od komputerów.Temat: Postęp techniczny a zagrożenia współczesnej cywilizacji Przed wymiarowaniem mówiliśmy m. in.. Temat: Postęp techniczny a zagrożenia współczesnej cywilizacji.. Miasta są ubogie, jeśli chodzi o zieleń, zalegają w nich odpady, powietrze jest nasycone spalinami.. Poważnym problemem jest utylizacja (pozbywanie się) sprzętu elektronicznego.. Że to oni sami popychają świat do samozagłady.. Co więcej, następuje zanik barier między maszynami a ludźmi.Postęp techniczny a zagrożenia współczesnej cywilizacji Na co dzień czyhają na mnie różnego rodzaju niebezpieczeństwa np. na drodze, na przejściu dla pieszych.. Ludzie muszą zrozumieć, że to oni sami są źródłem zła i zagrożenia dla świata, w którym żyją.. wykorzystanie w sposób doskonalszy istniejącychzasobów.Temat: Postęp techniczny a zagrożenia współczesnej cywilizacji 1.. Wiecie, że, dzięki wynalazkom i urządzeniom technicznym, żyje nam się łatwiej.. Dzisiaj zapoznajcie się z tematem Postęp techniczny a zagrożenia współczesnej cywilizacji, w podręczniku str. 63.. Problemy współczesnego świata można rozpatrywać na różnych .Temat: Postęp techniczny a zagrożenia współczesnej cywilizacji Zapoznaj się z materiałem lekcji.. Katastrofy budowlane, komunikacyjne, awarie w zakladach przemyslowych sq bardzo groine dla zdrowia i ŽyciaOprócz wyczerpania nerwowego i hałasów ich mieszkańcom dokuczać mogą jeszcze inne niedogodności.. 2/ 62.Najpoważniejszym źródłem zagrożenia współczesnej cywilizacji jest terroryzm, który pojawił się na przełomie XX i XXI wieku.. Narz ędzia oceny technologii Zasadnym wydaje si ę stwierdzenie, że post ęp technologiczny niesie wiele korzy ści dla rozwoju społecze ństwa, a jednocze śnie jest źródłem zagro żeń na wielu płaszczyznach.We współczesnej cywilizacji wielkich ośrodków miejskich i przemysłowych, po wielu rewolucjach technologicznych, wynikiem nieudolnej gospodarki surowcami wtórnymi jest zatrważająca ilość śmieci, trujących ścieków, związków chemicznych, z których neutralizacją przyroda powoli przestaje sobie radzić.postĘp techniczny i zmiany cywilizacyjne W wieku XIX nastapił bardzo szybki rozwój nauk przyrodniczych,medycyny,komunikacji i transportu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt