Ipet dla ucznia słabowidzącego przykład

Pobierz

Ich możliwości widzenia znacznie się różnią w zależności od zakresu uszkodzenia narządu wzroku.. Rozpoznanie wiodące: Zespól Aspergera Orzeczenie nr .. wydane przez Zespół Orzekający Poradni .Indywidualny plan pracy z uczniem słabym dla uczennicy Technikum Usług Fryzjerskich.. Programu Edukacyjno-Terapeutycznego tzw. IPET.. Szukaj publikacji.Niniejszy indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET), uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia został opracowany przez zespół nauczycieli i specjalistów na bazie obowiązujących przepisów prawa, po dokonaniu .Przykładowy IPET dla uczniów szkoły podstawowej z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym Oligofrenopedagogika, Warsztat pracy.. Główne metody wskazane w pracy z uczniem zdolnym to: metody aktywizujące, problemowe,uczeŃ sŁabowidzĄcy - dostosowanie wymagaŃ U dzieci słabowidzących niepełnosprawność w zakresie widzenia oznacza osłabienie wzroku, które nawet przy użyciu szkieł korekcyjnych wpływa negatywnie na ich osiągnięcia szkolne.Świąteczna kolorowankaMikołaj - arkusz pracy dla dziecka z niepełnosprawnością intelektualnąPodgrzybek - arkusz pracy dla ucznia z trudnościami z uwagądwu, stu, kilku - ćwiczenia dla uczniów z dysleksjąPołącz jesienne skarby w paryPołącz kropkiJesienne łączenie kropekNazwij emocjeSpostrzeganie położenia przedmiotów w przestrzeniĆwiczenia jesienne, materiały - percepcja .ucznia realizującego podstawę programową kształcenia ogólnego (dotyczy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera)dla innych uczniów, b. sprawdzenie pracy może być niekonwencjonalne np., jeśli nauczyciel nie może przeczytać pracy ucznia, może go poprosić, aby uczynił to sam lub przepytać ustnie z tego zakresu materiału, c. można też skłaniać ucznia do pisania drukowanymi literami lub na komputerze;Uczniowie słabowidzący U takich dzieci niepełnosprawność w zakresie widzenia oznacza osłabienie wzroku, które nawet ..

Dane dotyczące ucznia: 1.

Dzieci słabowidzące z obniżoną ostrością wzroku będą miały trudność w spostrzeganiu małych przedmiotów, szczegółów występujących u większych elementów.a) ucznia niepełnosprawnego - działania o charakterze rewalidacyjnym, b) ucznia niedostosowanego społecznie - działania o charakterze resocjalizacyjnym, c) ucznia zagro żonego niedostosowaniem społecznym - działania o charakterze socjoterapeutycznym) Działania rewalidacyjne - przywracanie człowiekowi pełnej sprawno ści.W załączeniu przedstawiam przygotowany Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla dziecka słabowidzącego.. Bierzwnik.. Opracowuje go zespół nauczycieli i .Orzeczenie takie mogą uzyskać uczniowie niesłyszący, słabosłyszący, niewidomi, słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz uczniowie niedostosowani społecznie i zagrożeni niedostosowaniem społecznym.W tej zakładce znajdują się propozycje ćwiczeń, metod, technik, narzędzi oraz inspiracje i pomysły, które można wykorzystać w Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET) dla uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera, ASD, SPD, dysleksją, ADHD, ADD i zaburzeniami pokrewnymi, w tym również dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.IPET - co to i dla kogo … IPET to indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, który przedszkole obowiązkowo przygotowuje dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego..

Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia - IPET.

Podczas opracowywania IPET dla któregokolwiek ucznia niepełnosprawnego (niesłyszących, słabo słyszących, niewidomych, słabo widzących, z niepełnosprawnością rucho-wą, w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,Uczniowie słabowidzący są bardzo różnorodną grupą.. Oznaczenie etapu edukacyjnego Oznaczenie klasy .Uczeń słabowidzący - wskazówki do pracy Dzieci słabowidzące to dzieci, które ze względu na stopień uszkodzenia wzroku stanowią grupę pośrednią między dziećmi normalnie widzącymi a dziećmi niewidomymi ( niekiedy wyróżnia się jeszcze dzieci "szczątkowo widzące", Sękowska ).Chcąc zapewić skuteczności działań wspierających ucznia dla którego opracowano IPET, nie można zapominać o systematycznej kontroli i ewaluacji.. Edukacja matematyczna Cele szczegółowe Procedury osiągania celów Przewidywane osiągnięcia .. Wzór IPET.. Opublikowano: 25 sierpnia 2015 roku.. Klaudia Strzeszewska.. Sprawdź od czego zacząć i na co zwracać szczególną uwagę dokonując semestralnej ewaluacji IPET i dowiedz się, czy zawsze konieczna jest modyfikacja programu.- odtwarza z pamięci krótkie teksty dla dzieci.. Np., jeśli nauczyciel nie może przeczytać pracy ucznia, może go poprosić, aby uczynił to sam lub przepytać ustnie z tego zakresu .Przykładowy indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla ucznia słabowidzącego - klasa I ..

Szkoła podstawowa, klasa 5.promowanie ucznia i jego osiągnięć na terenie szkoły i poza nią.

(np. arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, IPET-y) mogą być modyfikowane, a wręcz potrzeba, by były doskonalone.. Słupsk.. W pracy z uczniem zdolnym należy stosować zasady: indywidualizacji, stopniowania trudności, systematyczności, udzielania pomocy koleżeńskiej, powierzanie odpowiedzialnych ról.. W części VII podano sprawdzone przykłady dobrej praktyki w zakresie włączania w .INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY Na drugi etap edukacyjny 2018/2019 rok METRYCZKA Dane dziecka: Imię i nazwisko xxxxxxxxx Data i miejsce urodzenia xxxxxxxxxxxxxx Adres zamieszkania xxxxxxxxxxx Telefon do matki/ojca xxxxxxx Klasa do, której uczęszcza Wychowawca Nauczyciel wspierający xxxxxxxxxx Nr i data wydania Orzeczenia, organ wydający Orzeczenie xxxxxxxxxxxxxxx Rozpoznanie ..

Podstawowym dokumentem szkolnym dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny.

Grudziądz.. Informacje o uczniu: Imię i nazwisko: Data i miejsce urodzenia: Adres zamieszkania: Imiona i nazwisko rodziców (prawnych opiekunów dziecka): 2.. Program powstał w oparciu o orzeczenie wydane przez PP-P.. Edyta Krawczyk.. (IPET) opracowany przez Zespół w składzie: .. dla ucznia słabo słyszącego, słabo widzącego bierze się pod uwagę inną dopuszczalną ilość błędów w dyktandach - w okresie stosowanego treningu ortograficznego - nierygorystyczne ocenianie pomyłek ewidentnie wynikających z niedowidzenia, niedosłuchu, a nie z braków programowych .Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla ucznia słabowidzącego.. W programie wpisano mocne i słabe strony dziecka, rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, formy i metody pracy z uczniem, działania wspierające rodziców .Do indywidualnych możliwości ucznia dostosować należy: teksty skomplikowane pod względem gramatycznym, teksty literackie wyróżniające się bogactwem środków wyrazu artystycznego, słownictwem archaicznym, trudnym dla ucznia, teksty naukowe zawierające fachowe słownictwo, teksty źródłowe.ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA Strona 4 z 9 INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY Imię i nazwisko ucznia Chłopiec Data urodzenia XXXXX Dane szkoły X Klasa Wychowawca X Koordynator zespołu X Nr orzeczenia X Data wystawienie orzeczenia X Podstawa opracowania IPET (zaznacz X we właściwym miejscu)imię i nazwisko ucznia: zakres i sposÓb dostosowania wymagaŃ edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz moŻliwoŚci psychofizycznych ucznia, w szczegÓlnoŚci przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy § 6.1.1 metody wspomagające1 Przykład: Fundacja Spectrum Liberi INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY (IPET) Uczeń z autyzmem dziecięcym I. METRYCZKA: Imię i nazwisko ucznia Jan Kowalski Rok urodzenia ucznia 2008 Podstawa założenia karty IPET nr i data wydania orzeczenia Nazwa szkoły 107/06/11 Orzeczenie wydano w dniu 12 czerwca 2011 r. Szkoła Podstawowa.. IPET na drugi etap edukacyjny..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt