Obowiązek aktualizacji kart charakterystyki

Pobierz

31 rozporządzenia REACH obliguje do bezzwłocznego aktualizowania karty w przypadku pojawienia się nowych informacji, które wpływają bądź mogą wpływać na środki kontroli ryzyka.. W związku z tym należy dokonać w zakładzie przeglądu posiadanych substancji oraz kart charakterystyki i w razie potrzeby zwrócić się do dostawców o ich aktualizację.Zgodnie z art. 31 ust.. Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia utrzymania bezpieczeństwa pracowników, przeciwdziałania awariom oraz ochrony środowiska.Wytyczne określające wzór i informacje konieczne w karcie charakterystyki oraz warunki jej aktualizacji w zarysie podaje Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych wraz z aktem wykonawczym w postaci Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 w sprawie karty charakterystyki (Dz.U.. Zestaw informacyjny obejmuje: dane kontaktowe nazwę handlową lub nazwę mieszaniny rodzaj i rozmiar opakowania kategorię produktu zgodnie z europejskim systemem kategoryzacji produktów (EuPCS)Karta charakterystyki powinna zostać wydana na żądanie w przypadku: mieszanin, które nie zostały zaklasyfikowane jako niebezpieczne, ale które zawierają określone stężenia pewnych substancji stwarzających zagrożenie Co zrobić w przypadku aktualizacji karty charakterystyki?Użytkownicy substancji i mieszanin muszą zadbać o to, aby korzystać z aktualnych kart charakterystyki oraz właściwie oznaczonych pojemników z substancjami i mieszaninami niebezpiecznymi..

Informacje, jakie powinny być zawarte w zgłoszeniu znajdują się na karcie charakterystyki.

Informujemy, że w dniu 26 czerwca 2020 r. zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji .Zapoznanie się z kartą charakterystyki surowców lub ich mieszanin jest szczególnie istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz ochrony zdrowia człowieka i środowiska.. Karta charakterystyki powinna być zaktualizowana w momencie pojawienia się jakichkolwiek nowych danych i dostarczona do odbiorcy nie później niż w dniu wprowadzenia do obrotu, lub w dniu pierwszej dostawy surowca.Aktualizacja kart charakterystyki substancji niebezpiecznych Obowiązek dostarczania i aktualizowania karty charakterystyki substancji chemicznej czytaj więcej »wprowadzający substancje lub mieszaniny do obrotu, są zobowiązani opracować karty charakterystyki zgodne z załącznikiem ii do rozporządzenia reach..

Nowy format karty - zmiany wskazane w rozporządzeniu 2020/878charakterystyki na żądanie.

Więcej porad dotyczących kwestii, na które powinien zwrócić uwagę dostawca lub odbiorca (np. kiedy należyW Polsce, tak jak w całej UE, obowiązek przygotowania kart charakterystyki substancji/mieszaniny stwarzających zagrożenie wynika z art. 31 Rozporządzenia w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).. Do aktualizacji karty obliguje każda zmiana w recepturze oraz klasyfikacji substancji, odmowa udzielania zezwolenia i wprowadzone ograniczenia w obrocie danymi substancjami.Obowiązek dostarczania i aktualizowania karty charakterystyki substancji chemicznej Obowiązek weryfikacji kart charakterystyki Karta charakterystyki substancji chemicznejKarty charakterystyki - rozporządzenie (UE) 2020/878 zmieniające załącznik II do rozporządzenia REACH.. Oznacza to, że powyższe sprostowanie będzie trzeba uwzględnić dopiero podczas sporządzania kart charakterystyki dla nowych produktów, a także podczas dokonywania aktualizacji.Wymóg obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 roku.. 9 rozporządzenia REACH, mają obowiązek niezwłocznie zaktualizować kartę charakterystyki w przypadkach, gdy tylko pojawią się nowe informacje, które mogą mieć wpływ na środki kontroli ryzyka lub nowe informacje o zagrożeniach.Obowiązek stworzenia i aktualizacji należy do producentów wyrobów chemicznych..

9 rozporządzenia REACH, karta charakterystyki oraz jej aktualizacje muszą być dostarczane bezpłatnie.

W praktyce jednak zmieniły się systemy klasyfikacji CLP, wskutek czego konieczna jest modyfikacja opisów kart charakterystyki przygotowanych według starszych standardów.Art.. Dotyczy to następujących przypadków: gdy pojawią się nowe informacje, mogące mieć wpływ na środki kontroli ryzyka lub nowe informacje o zagrożeniach,Dostawca nie ma obowiązku aktualizacji karty charakterystyki, jeśli zawarte w niej informacje są wystarczające do zachowania wszelkich środków ostrożności.. Duże zmiany znajdują się w sekcji 9, gdzie obecnie obowiązkowe jest podanie dziewięciu właściwości fizycznych, oraz w sekcji 11, gdzie 11.1 jest obecnie podzielony na podsekcje w oparciu o drogę narażenia.Artykuł 31 ust.. 1 grudnia 2010 roku weszło w życie nowe rozporządzenie dotyczące kart charakterystyki (453/2010), wprowadzające nowy format, który ma być zgodny z harmonogramem - w pierwszej kolejności dla …Należy jednak wyjaśnić, że wszystkie karty charakterystyki sporządzone według przepisów rozporządzenia 2015/830 zachowują ważność do momentu aktualizacji.. 9 rozporządzenia REACH wskazuje określone sytuacje, kiedy należy dokonać aktualizacji karty charakterystyki substancji niebezpiecznych i wystawić ją ponownie..

Obowiązkowe rubryki w szablonach kart charakterystyki zostały zaktualizowane w celu spełnienia wymogów REACH 2020.

Format SDS określa załącznik II do Rozporządzenia REACH.Dostawcy mają obowiązek dokonania aktualizacji kart charakterystyki gdy: pojawią się nowe informacje mogące mieć wpływ na środki kontroli ryzyka lub nowe informacje o zagrożeniach, zostanie udzielone zezwolenie na określone kierunki zastosowania substancji, w przypadku zastosowania ograniczenia w obrocie lub stosowaniu.ust.. Dostawcy mają obowiązek dokonania aktualizacji kart charakterystyki gdy: pojawią się nowe informacje mogące mieć wpływ na środki kontroli ryzyka lub nowe informacje o zagrożeniach, zostanie udzielone zezwolenie na określone kierunki zastosowania substancji,KARTA CHARAKTERYSTYKI (KCH / SDS) - uslugi doradcze REACH, CLP Dlaczego karta charakterystyki jest potrzebna.. W przypadku aktualizacji karty charakterystyki dany dostawca musi dostarczyć zaktualizowaną wersję wszystkim odbiorcom, do których dostarczano tę substancję lub mieszaninę w ciągu ostatnich 12 miesięcy.. Użytkownicy "chemii" powinni zorientować się, czy zmiany dotyczą kupowanych przez nich produktów i w razie potrzeby zwrócić się do swoich dostawców o udostępnienie zaktualizowanych kart.Aktualizacja kart charakterystyki.. Jednakże, aby skorzystać z tego zwolnienia, dostawca powinien dostarczyć "wystarczające informacje, aby umożliwić użytkownikowi podjęcie wszelkich niezbędnych działań w celuOznacza to zmianę przepisów rozporządzenia REACH, a w praktyce powoduje to konieczność aktualizacji kart charakterystyki mieszanin.. Pozwoli to przedsiębiorcom przygotować się do zmian i spełnienia formalności przed 31 grudnia 2022r..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt